โรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน    
     เป็นสถาบันกวดวิชาเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารนักเรียนสามารถนำความรู้เข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้
   ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
 
  ระยะเวลาการศึกษาหลักสูตร    
 

หลักสูตรเรียนล่วงหน้า ม.3 , ม.4 ระหว่างกลางเดือนเมษายน - ต้นเดือนพฤษภาคม (เรียนทุกวัน 08.30น. - 17.00 น., 18.30 น.– 20.00 น.)

หลักสูตรปูพื้นฐานตลอดปี ม.3 , ม.4-ม.6 เดือน มิถุนายน – กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป (เรียนวันเสาร์ , วันอาทิตย์) หยุดเรียนระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1 และเทศกาลปีใหม่

หลักสูตรติวเข้มระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1 ( เดือนตุลาคม ) (เรียนทุกวัน 08.30น. - 17.00 น., 18.30 น.– 20.00 น.)

หลักสูตรติวเข้มก่อนสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร ระหว่างต้นเดือนกุมภาพันธ์ – วันสอบ (เรียนทุกวัน 08.30น. - 17.00 น., 18.30 น.– 20.00 น.)

หลักสูตรติวเข้มภาคฤดูร้อน (ม.3) ระหว่างกลางเดือน มี.ค. - สิ้นเดือน มี.ค. (เรียนทุกวัน 08.30น. - 17.00 น., 18.30 น.– 20.00 น.)

 
     
  วิชาที่สอน    
  คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย,สังคมศึกษา,ภาษาอังกฤษและพลศึกษา (ทุกวิชาที่ใช้ในการสอบ)  
     
  แนวการสอน    
 

หลักสูตรเรียนล่วงหน้า ม.3 , ม.4-ม.6 เตรียมพร้อมความรู้และร่างกาย เพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร ฝึกทำข้อสอบแนวทางเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

หลักสูตรปูพื้นฐานตลอดปี ม.3 , ม.4-ม.6 ทบทวนและปูพื้นฐาน รวมทั้งฝึกทักษะในการทำข้อสอบแนวทางเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

หลักสูตรติวเข้มระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1 ม.3 , ม.4-ม.6 ( เดือนตุลาคม ) ทบทวนและฝึกให้ทำโจทย์แนวข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร รวมทั้งเทคนิคการคิดอย่างถูกต้อง ทันเวลา

หลักสูตรติวเข้มก่อนสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร ทบทวนและฝึกให้ทำโจทย์แนวข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร วุฒิ ม.4 เก็งข้อสอบ รวมทั้งเทคนิคการคิดอย่างถูกต้องทันเวลา

หลักสูตรติวเข้มภาคฤดูร้อน (ม.3) ทบทวนและฝึกให้ทำโจทย์แนวข้อสอบเข้าต่อ ม.4 และเตรียมความพร้อม ม.ต้น เพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารในปีภัดไป

 
     
  ค่าใช้จ่าย    
 

หลักสูตรเรียนล่วงหน้า ไป – กลับ 8,000 บาท พักที่โรงเรียน ห้องนอนปรับอากาศ 9,500 บาท

หลักสูตรปูพื้นฐานตลอดปี ไป – กลับ 14,000 บาท พักที่โรงเรียน ห้องนอนปรับอากาศ 18,000 บาท

หลักสูตรติวเข้มระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1 ( เดือนตุลาคม ) พักที่โรงเรียน ห้องนอนปรับอากาศ 13,000 บาท

หลักสูตรติวเข้มก่อนสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร พักที่โรงเรียน ห้องนอนปรับอากาศ 9,500 - 16,000บาท (รายละเอียดตามใบสมัคร)

หลักสูตรติวเข้มภาคฤดูร้อน (ม.3) ไป – กลับ 8,000 บาท พักที่โรงเรียน ห้องนอนปรับอากาศ 9,500 บาท)
    พักที่โรงเรียนทุกหลักสูตร (ยกเว้นหลักสูตรปูพื้นฐานตลอดปี) บริการซักรีดเสื้อผ้า เว้นกางเกงในและถุงเท้า
    ทุกหลักสูตรกลางคืนมีอาจารย์สอนเสริมตลอดหลักสูตร