โรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน    
     เป็นสถาบันกวดวิชาเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารนักเรียนสามารถนำความรู้เข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้
   ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
 
  ระยะเวลาการศึกษาหลักสูตร    
 

หลักสูตรปูพื้นฐานตลอดปี มิถุนายน – กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป (เรียนวันเสาร์ , วันอาทิตย์) หยุดเรียนระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1
   และเทศกาลปีใหม่

หลักสูตรติวเข้มระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1 ระหว่างตุลาคม (เรียนทุกวัน 08.30น. - 17.00 น., 18.30 น.– 20.00 น.)

หลักสูตรติวเข้มภาคฤดูร้อน ระหว่างมีนาคม – วันสอบ (เรียนทุกวัน 08.30น. - 17.00 น., 18.30 น.– 20.00 น.)

 
     
  วิชาที่สอน    
  คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย,สังคมศึกษา,ภาษาอังกฤษและพลศึกษา (ทุกวิชาที่ใช้ในการสอบ)  
     
  แนวการสอน    
 

หลักสูตรปูพื้นฐานตลอดปี ทบทวนและปูพื้นฐาน รวมทั้งฝึกทักษะในการทำข้อสอบแนวทางเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

หลักสูตรติวเข้มระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1 ทบทวนและฝึกให้ทำโจทย์แนวข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร รวมทั้งเทคนิคการคิดอย่างถูกต้อง
   ทันเวลา

หลักสูตรติวเข้มภาคฤดูร้อน ทบทวนและฝึกให้ทำโจทย์แนวข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร รวมทั้งเทคนิคการคิดอย่างถูกต้องทันเวลา

 
     
  ค่าใช้จ่าย    
 

หลักสูตรปูพื้นฐานตลอดปี ไป – กลับ 12,000 บาท พักที่โรงเรียน ห้องนอนปรับอากาศ 16,000 บาท

หลักสูตรติวเข้มระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1 ไป – กลับ 8,000 บาท พักที่โรงเรียน ห้องนอนปรับอากาศ 10,700 บาท
   (บริการซักรีดเสื้อผ้า เว้นกางเกงในและถุงเท้า กลางคืนมีอาจารย์สอนเสริมตลอดหลักสูตร)

หลักสูตรติวเข้มภาคฤดูร้อน ไป – กลับ 11,000 บาท พักที่โรงเรียน (เครื่องแบบดาวตะวัน 3 ชุด ใบสมัคร 4 เหล่า)
    ห้องนอนปรับอากาศ 14,000 บาท (บริการซักรีดเสื้อผ้า เว้นกางเกงในและถุงเท้า บริการสมัครสอบทุกเหล่า
    กลางคืนมีอาจารย์สอนเสริมตลอดหลักสูตร เครื่องแบบดาวตะวัน 3 ชุด ใบสมัคร 4 เหล่า)