โรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน    
     เป็นสถาบันกวดวิชาเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารนักเรียนสามารถนำความรู้เข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้
   ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
 
  ระยะเวลาการศึกษาหลักสูตร    
 

หลักสูตรเรียนล่วงหน้า ม.3 , ม.4 ระหว่างกลางเดือน เมษายน-ต้น พฤษภาคม (เรียนทุกวัน 08.30น. – 17.00 น., 18.30 น.– 19.30 น.)

หลักสูตรปูพื้นฐานตลอดปี ม.3 , ม.4-ม.6 เดือน มิถุนายน – กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป (เรียนวันเสาร์ , วันอาทิตย์) หยุดเรียนระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1 และเทศกาลปีใหม่

หลักสูตรติวเข้มระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1 ระหว่างตุลาคม (เรียนทุกวัน 08.30น. - 17.00 น., 18.30 น.– 20.00 น.)

หลักสูตรติวเข้มภาคฤดูร้อน ระหว่างมีนาคม – วันสอบ (เรียนทุกวัน 08.30น. - 17.00 น., 18.30 น.– 20.00 น.)

 
     
  วิชาที่สอน    
  คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย,สังคมศึกษา,ภาษาอังกฤษและพลศึกษา (ทุกวิชาที่ใช้ในการสอบ)  
     
  แนวการสอน    
 

หลักสูตรเรียนล่วงหน้า ม.3 , ม.4 เตรียมพร้อมความรู้และร่างกาย เพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร ฝึกทำข้อสอบแนวทางเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

หลักสูตรปูพื้นฐานตลอดปี ม.3 , ม.4-ม.6 ทบทวนและปูพื้นฐาน รวมทั้งฝึกทักษะในการทำข้อสอบแนวทางเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

หลักสูตรติวเข้มระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1 ทบทวนและฝึกให้ทำโจทย์แนวข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร รวมทั้งเทคนิคการคิดอย่างถูกต้อง ทันเวลา

หลักสูตรติวเข้มภาคฤดูร้อน ทบทวนและฝึกให้ทำโจทย์แนวข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร รวมทั้งเทคนิคการคิดอย่างถูกต้องทันเวลา

 
     
  ค่าใช้จ่าย    
 

หลักสูตรเรียนล่วงหน้า ไป – กลับ 7,200 บาท พักที่โรงเรียน ห้องนอนปรับอากาศ 9,000 บาท

หลักสูตรปูพื้นฐานตลอดปี ไป – กลับ 14,000 บาท พักที่โรงเรียน ห้องนอนปรับอากาศ 18,000 บาท

หลักสูตรติวเข้มระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1 ไป – กลับ 8,000 บาท พักที่โรงเรียน ห้องนอนปรับอากาศ 10,700 บาท
   (บริการซักรีดเสื้อผ้า เว้นกางเกงในและถุงเท้า กลางคืนมีอาจารย์สอนเสริมตลอดหลักสูตร)

หลักสูตรติวเข้มภาคฤดูร้อน ไป – กลับ 11,000 บาท
    พักที่โรงเรียนห้องนอนปรับอากาศ 14,000 บาท (บริการซักรีดเสื้อผ้า เว้นกางเกงในและถุงเท้า
    กลางคืนมีอาจารย์สอนเสริมตลอดหลักสูตร เครื่องแบบดาวตะวัน 3 ชุด )